Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Rok 2017

Zawiadomienie nr 1 z dnia 5 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 z 2016r poz. 23, ze zm) w związku z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2016r poz. 778 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium odwoławczego w Gdańsku sygn. akt 1230/12 z dnia 03 stycznia 2013r, utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2012r o nr WUAiOZ-I-6733.132­6.20 1 1.2012.I-NA.333465 rozstrzygającą o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „PLAY" nr GDA0072B na działce nr 587/4 obr. 003 w Gdańsku przy ul. Radarowej 1.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z aktami w/w sprawy w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30‑15.30.

Doręczenie w/w zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 2 z dnia 5 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 29 grudnia 2016 r. decyzji ostatecznej o sygn. akt SKO Gd/2681/16 orzekającej o uchyleniu w całości decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, wydanej w porozumieniu z Wójtem Gminy Mikołajki Pomorskie, z dnia 25.05.2016 r. znak PM.VI.6733.7.9.2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii światłowodowej oraz linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia typu XUHAKXS - długości około 9543 m na terenie działek nr: 123/2, 124, 93, 92, 91, 74, 54, 53, 51, 52, 40, 29/2, 28/2, 23/3, 22. i 21 obręb Kołoząb, gin. Mikołajki Pomorskie, nr 45/2, 39, 33/2, 32/2, 31/2, 29, 24, 10/21, 7,2/5, 11, 12/47 i 12/48 obręb Cygusy, gm. Sztum, nr 178/18, 178/16, 295, 300, 91/78, 91/79, 96/7, 285, 64/2, 86/25, 84 i 2 obręb Barlewice, gin. Sztum oraz nr 44/3 obręb Kępina, gm. Sztum i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

Stosownie do art. 49 k.pa. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 3 z dnia 11 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 28.12.2016 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/l103/16 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Tczew z dnia 21.10.2013 r., nr OŚ- 6220.10.2012 w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Czarlin 1" realizowanego na części działek nr 27/2, 28/2, 35 i 38/3 obręb Czarlin oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Stosownie do art. 49 k.pa. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 4 z dnia 11 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 131 w zw. z art. 127 3 ustawy Z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity DZ. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Kolegium z dnia 16 listopada 2016 r. sygn. akt SKO Gd/2527/15 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Wójta Gminy Sierakowice z dnia 20 marca 2014 r., nr ROŚ.6220.4.36.2013.MP w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW i wysokości łącznej 155 m w miejscowości Tuchlino, gmina Sierakowice" planowanego do realizacji na terenie działek nr 74214, 747, 742/3, 742/8, 740/2 (przed podziałem działka nr 740) obręb Tuchlino.

Stosownie do art. 49 k.pa. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 5 z dnia 18 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 02.01.2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3982/15 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 31.07.2015 r. (znak: RGP.6220.7.2012.AM) w sprawie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 29.12.20 ił r. znak RGP.6220.1.30.201 LAM w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rolniczej elektrociepłowni biogazowej Gniew oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Stosownie do art. 49 k.pa. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 6  z dnia 20 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm. ) w związku z art.46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150)Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 17.01.2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/426/16 utrzymującej w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Wejherowo z dnia 07 grudnia 2015 r. Nr RGN-7666/68/2008/2009 o umarzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Eko Dolina sp. z o.o. w Łężycach" - etapy: III, IV i V, obejmującego budowę instalacji do produkcji paliwa alternatywnego, budowę kwatery składowej B3, budowę kwatery składowej C z wyodrębnieniem podkwater: Cl „C2 i C3, realizowanego na terenie zakładu, zlokalizowanego na obszarze działek nr: 5/1; 6/1; 7/44; 7/62; 7/63; 7/61; 7/60; 7/58 (aktualnie po podziale 7/95); 177/2; 177/1; 7/31 (aktualnie po podziale 7/99); 7/32 i 35/1 obr. Łężyce, w miejscowości Łężyce, gmina Wejherowo, jako bezprzedmiotowego.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 7  z dnia 20 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 335 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 17.01.2017r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3316/16 odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 05.08.2016r., nr IŚ.JK.6220.3.2016 ustalającej dla przedsięwzięcia pn. „Kopalnia kruszywa naturalnego - piasku ze złoża Kmiecin w Kmiecinie na działkach nr 115/46, i 115/48 w kat c1 w gminie Nowy Dwór Gdański" środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 8 z dnia 25 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 17 października 2016 r., sygn. akt. SKO Gd/2484/16, utrzymującą w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2016 r. sygn.. akt SKO Gd/5291/14 w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Przodkowo z dnia 15 października 2013 r., nr PL.6733.15.2013 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33§ 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 9 z dnia 26 stycznia 2017 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jedn. z 2016r. Dz. U. poz. 778 /, zawiadamia o wydaniu w dniu 23 stycznia 2017r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/3326/16 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 22 czerwca 2016r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,41KV i przebudowie stacji transformatorowej 15/0,41KV na terenie działek nr ew. 436/4, 436/5, 436/9, 455/6, 455/7, 455/9, 455/10, 455/12, 455/14, 455/15, położonych w miejscowości Szczodrowo, gmina Skarszewy
W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.
Doręczenie w/w decyzji uwaźa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 10 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Na podstawie art.85 ust.3 w zw. z art38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia niniejszym o wydaniu w dniu 19 stycznia 2017 roku decyzji sygn. akt SKO Gd/2142/16 umarzającej postępowanie odwoławcze w sprawie odwołania Cezex Spółka z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie reprezentowanej przez syndyka masy upadłości - Józefa Syska od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 kwietnia 2016 r. ozn: WS.I.6220.II121D2015.TB.279016 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu budynków handlowo-usługowych wraz z miejscami postojowymi i towarzysząca infrastrukturą techniczną na dz. nr 22/4, 22/5, 29/2, 21/1, 23/2, 6/1 obr. 32 przy Al. Grunwaldzkiej 211-215 w Gdańsku.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium, w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, w dniach poniedziałek- piątek, w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uwaźa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 11 z dnia 1 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm. ) w związku z art.38; art. 74 ust.3 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 26.01.2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/5007/15 uchylającej w całości decyzję z dnia 29.10.2015 r. RNŚ.6220.17.EK.2013/15, wydaną przez Sekretarza Gminy Dziemiany, z upoważnienia Wójta Gminy Dziemiany o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa przydomowej instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru i słońca na działce nr 234/7 oraz nr 512, gmina Dziemiany i przekazującej sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 12 z dnia 2 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2016 r. sygn. akt SKO Gd/5709/15 o utrzymaniu w mocy postanowienia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 grudnia 2015 r. znak WŚ.I.6220.II.67PS.20 15.TB.WŚ.133492 stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja części hali ZKM w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 112 na malarnię pojazdów tramwajowych i autobusowych".

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 13 z dnia 6 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm. ) w związku z art.38; art. 74 ust.3 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 25.01.2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3298/16 uchylającej w całości decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta Redy przez Zastępcę Burmistrza Redy, z dnia 30.06.2016 r. IN.6220.4.2014.2016 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu dwóch elektrowni wiatrowych pn. „Redzki Wiatr" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach ewidencyjnych o nr 879 i 743 (obręb 6) w Redzie.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 14 z dnia 6 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm. ) w związku z art.38; art. 74 ust.3 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 25.01.2017 r. postanowienia sygn. akt SKO Gd/373/17 stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania przez p. Marię Kamińską, reprezentowaną przez pełnomocnika, od decyzji wydanej z upoważnienia Burmistrza Miasta Redy, przez Zastępcę Burmistrza Redy, z dnia 30.06.2016 r. IN.6220.4.2014.2016 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu dwóch elektrowni wiatrowych pn. „Redzki Wiatr" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach ewidencyjnych o nr 879 i 743 (obręb 6) w Redzie.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 15 z dnia 7 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 74 ust. 3 oraz w zw. z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 24 stycznia 2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/2714/16 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Gardeja z dnia 20 maja 2016 r. znak Oś-6220D.11.26.2014 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Pawłowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Gardeja oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy I instancji zostały zwrócone do Urzędu Gminy Gardeja.

Zawiadomienie nr 16 z dnia 8 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. poz. 23 z 2016r. ze zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2016r poz. 778 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wskutek rozpoznania odwołania Roberta Zielińskiego od decyzji Wójta Gminy Lubichowo nr AUB. 6733.18.2016 z dnia 12.09.2016r, ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu działek nr 377/2, 399/2, 399/6, 399/7, 399/8, 399/9, 399/28 w obrębie geodezyjnym Lubichowo dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji uzdatniania wody polegającej na modernizacji urządzeń wodociągowych, budowie nowego ujęcia wody o wydajności do 45m3/h, budowie zbiorników wyrównawczych i niezbędnej przebudowie budynków stacji wraz z niezbędną budową i przebudową infrastruktury technicznej i likwidacją nieczynnych studni na terenie w/w działek, zawiadamia o podjętej w dniu 06.02.2017r., decyzji SKO Gd/3972/16 utrzymującej w mocy w/w decyzję Wójta Gminy Lubichowo o nr AUB.7633.18.2016 z dnia 12.09.2016 r.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 17 z dnia 8 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 6 lutego 2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3370/15 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Chmielno z dnia 30 marca 2015 r. znak sprawy KOM.6220.02.2014.15.AH stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu inwentarskiego dla hodowli drobiu o obsadzie 156,4 DJP na działkach nr 33/3 i 33/4 w miejscowości Cieszenie".

Z treścią decyzji i aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Biura Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, IV p.) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zawiadomienie nr 18 z dnia 9 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 718, dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Kolegium z dnia 14 listopada 201 r., sygn. akt. 3940/15, utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Sierakowice z dnia 6 sierpnia 2015 r., nr RSB.6733.1.13.2015.MD, w sprawie inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej SN na działkach 742/4, 747, 748, 797, 554, 518, 505, 467, 318, 279, 264, 412, 408 (obr. Tuchlino), 108, 155/13, 49/3, 52/12, 59/2, 52/10, 49/2, 50/2, 52/7, 53/2, 52/5, 54/2, 52/1, 5511, 2/1, 379/1, 447/3, 447/2, 447/1 (obr. Sierakowska Huta) i 788/3, 894/2 (obr. Sierakowice).

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1 a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 19 z dnia 13 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2016 r. nr SKO Gd/4191/15 o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Lichnowy z dnia 27 sierpnia 2015 r. nr RGIII 6733.03.2015 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie Zespołu Szkół przy ul. Zwycięstwa 15 w Lichnowach na terenie działek nr 2471 i 21 i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1 a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 20 z dnia 20 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 29 listopada 2016 r. nr SKO Gd/5303/15 o utrzymaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 09 listopada 2015 r. nr PZ.6733.78.2015.AG o  lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa istniejącej sieci nN 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV zasilanego od istniejącego złącza kablowego nr Z- 504 do projektowanego złącza nr Z-504/1A zasilającego działkę w miejscowości Glincz, na terenie działek nr: 185/1 ,185/3,366/7 poł. w miejscowości Glincz w gminie Żukowo.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1 a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Zawiadomienie nr 21 z dnia 22 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 15.02.2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/5170/15 uchylającej decyzję z dnia 29.10.2015 r., sygn. akt SKO Gd/4 181/15 odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 19 marca 2013 r. sygn. akt 1618/13 stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Stegna, z upoważnienia Wójta Gminy Stegna, z dnia 25.10.2010 r. nr OŚR 7625/01/3/10 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 24.06.2010 r. Nr OŚR 7625/01/10 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WIN 250 w miejscowości Niedźwiedzica na działce nr 91/4 zmienioną decyzją tego organu z dnia 8. 10.2010 r. nr OŚR 7625/01/2/10 oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 22 z dnia 22 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 15.02.2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/5171/15 uchylającej decyzję z dnia 29.10.2015 r., sygn. akt SKO Gd/4180/15 odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2013 r. sygn. akt 1617/13 stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Stegna, z upoważnienia Wójta Gminy Stegna, z dnia 08.10.2010 r. nr OŚR 7625/01/2/10 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 24.06.20 10 r. Nr OŚR 7625/01/10 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WIN 250 w miejscowości Niedźwiedzica na działce nr 91/4 oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 23 z dnia 24 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 335 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 16.02.2017r. decyzji sygn. akt SKO Gd/1856/16, utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 04.04.2016r., nr KSR-SR.6220.8.2015.MLF. odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego na terenie działki numer 24/6 w miejscowości Miszewo, gmina Żukowo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Zawiadomienie nr 25 z dnia 24 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 353) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu po rozpoznaniu zażalenia reprezentowanej przez radcę prawnego Dorotę Rosiak Spółki Eyentus Duurzaam B.V. na przewlekłe prowadzenie przez Wójta Gminy Stegńa postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa FLEWO-POL >>Wiatraki Nowa Holandia<<" wszczętego na wniosek Spółki Eventus Duurzaam B.V. z dnia 22 maja 2012 r., postanowienia sygn. SKO Gd/2983/16 o wyznaczeniu dodatkowego terminu załatwienia sprawy.

W/w orzeczenie wraz z aktami sprawy dostępne jest w siedzibie tut. Kolegium.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 26 z dnia 1 marca 2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j Dz. U. poz. 353 z 2016 ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 20.02.2017 r. decyzji SKO Gd/4007/16 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Stara Kiszewa nr RG-OŚ.6220.4.15.2015.2016 z dnia 20.09.2016 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu pn" Radosna Dolina Wierzycy. Rekreacja i rehabilitacja dla osób starszych i schorowanych z zakwaterowaniem rodziny" na dz. nr 120/43 w miejscowości Górne Maliki w gminie Stara Kiszewa.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zawiadomienie nr 27 z dnia 2 marca 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 27 lutego 2017 r. ostatecznej decyzji o sygn. akt SKO/Gd 3716/16 uchylającej w całości decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Kartuz z dnia 22.08.2016 r. U.6733.5.2015.WLKH ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci energetycznej 0,4kV na działce nr 164 (część działki nie będącej lasem) i działce nr 165/1 położonych w Borowie, gmina Kartuzy i przekazującą sprawę temu organowi do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 28 z dnia 6 marca 2017r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2016r. poz.23/, w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj.Dz.U. z 2016r. poz.778 ze zm/, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 28 lutego 2017r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3157/15 orzekającej o uchyleniu wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Krokowa decyzji z dnia 29.05.2015 r. ZPG.6733.09.2013 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV, na terenie działek nr: 85/27, 85/1, 18/1, 17, 87/10, 87/6, 87/7 położonych w obr. Karwieńskie Błota, gmina Krokowa, w części dotyczącej punktu 6 (warunki w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej) i w tym zakresie orzekającej oraz utrzymującej w mocy w pozostałym zakresie decyzję organu pierwszej instancji.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 29 z dnia 6 marca 2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 28 lutego 2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3359/16 o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Karsin z dnia 29 czerwca 2016 r. nr Rgś 6220.3.8.2016 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sortownika kłód, wiaty częściowo obudowanej, trafostacji, placów składowych i manewrowych oraz zbiornika przeciwpożarowego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 119/3, 119/4, 119/32, 119/33, 119/34, 119/35 obr. Wiele w gminie Karsin oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy I instancji zostały zwrócone do Urzędu Gminy Karsin.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 30 z dnia 7 marca 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 28 lutego 2017 r. ostatecznej decyzji o sygn. akt SKO/Gd 3816/16 utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Kartuz z dnia 25.08.2016 r. U.6733.44.2016.KH ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63(mm) na działce nr 239/1 oraz części działek nr 35/5; 236/1; 238/1; 239/8; 239/9; 236/23 i 236/11 w Kiełpinie, gmina Kartuzy.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 31 z dnia 7 marca 2017 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w Zw. z art. 74 ust.3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 2.03.2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3978/16 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 08.09.2016 r., nr GPG.6220.3.2016 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch budynków inwentarskich - chlewni na działkach nr 73/1, 74, 75/1 i 76 w obr. geodezyjnym Gonty, gmina Prabuty.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 32 z dnia 15 marca 2017 r. 

Na podstawie art. 83a ust 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn, zm., dalej powoływana jako k.p.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 9 marca 2017 r. decyzji ostatecznej o sygn. akt SKO Gd/4079/16 w drodze której Kolegium orzekło o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 września 2016 r. nr ROK.613l.96.2016.EHS zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew (modrzewia europejskiego i świerka pospolitego) z działki nr 2444 obręb 0010 Chylonia, położonej przy ul. Gniewskiej 5 w Gdyni.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Stosownie do art. 49 k.p.a. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 33 z dnia 15 marca 2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 74 ust. 3 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm., dalej powoływana jako k.p.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 7 marca 2017 r. decyzji ostatecznej o sygn. akt SKO Gd/3404/16 w drodze której Kolegium orzekło o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Subkowy z dnia 18 lipca 2016 r. nr RK.Ś.76250-4/10 o odmowie zmiany decyzji ostatecznej tego organu z dnia 15 listopada 2010 r. nr RK.Ś.76250-4/l0 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Brzuśce Waćmierz w Gminie Subkowy i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Stosownie do art. 49 k.p.a. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 34 z dnia 16 marca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 10 marca 2017 r. decyzji o sygn. SKO Gd/3502/16 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 4 sierpnia 2016 r. nr RG-GP.6733.18.8.2016 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV przeznaczonej do dystrybucji energii elektrycznej na części działek nr 490/10, 490/11, 8/2, 8/5, i 8/17 w obrębie Nowe Polaszki, Gmina Stara Kiszewa.

Strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 35 z dnia 21 marca 2017 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 74 ust.3 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 353 zm.), zawiadamia o wydaniu w dniu 8 marca 2017r., sygn. akt SKO Gd/901/16 decyzji utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016r., nr WGIiOŚ.7627/15-3/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin pospolitych metodą odkrywkową na terenie działki nr 161/28 w miejscowości Bożepole Królewskie gm. Skarszewy.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skarszewach.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Zawiadomienie nr 36 z dnia 21 marca 2017 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu po rozpoznaniu zażalenia RTB Developer Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na postanowienie Wójta Gminy Pszczółki z dnia 5 listopada 2015 r., ozn.: RIG.6220.5.2015.SB.5 w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej o mocy elektrycznej do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kolnik, gm. Pszczółki, powiat gdański, województwo pomorskie, postanowienia z dnia 14 marca 2017 r. sygn. SKO Gd/5059/15 o uchyleniu w całości zaskarżonego postanowienia.

Strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) doręczenie w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2017-01-05 08:00
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2017-03-21 08:14

Adres

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

Kontakt

Dane kontaktowe

Telefon:
+48 58 301-12-26, +48 58 346-26-11
Fax:
+48 58 346-26-11, +48 58 301-12-26

Adres e-mail:
skogdansk@sko.gdansk.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 07:30 - 15:30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.