Szybkie linki

Treść strony

1. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 28.12.2016 r. sygn. akt SKO Gd/l103/16 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Tczew z dnia 21.10.2013 r., nr OŚ-6220.10.2012 w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Czarlin 1" realizowanego na części działek nr 27/2, 28/2, 35 i 38/3 obręb Czarlin.   

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-11 15:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-20 10:12
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-11 15:13

2. Zawiadomienie o wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Kolegium z dnia 16 listopada 2016 r. sygn. akt SKO Gd/2527/15 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Wójta Gminy Sierakowice z dnia 20 marca 2014 r., nr ROŚ.6220.4.36.2013.MP w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW i wysokości łącznej 155 m w miejscowości Tuchlino, gmina Sierakowice" planowanego do realizacji na terenie działek nr 74214, 747, 742/3, 742/8, 740/2 (przed podziałem działka nr 740) obręb Tuchlino.

 

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-11 15:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-20 10:13
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-11 15:29

3. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 02.01.2017 r. sygn. akt SKO Gd/3982/15 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 31.07.2015 r. (znak: RGP.6220.7.2012.AM) w sprawie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 29.12.20 ił r. znak RGP.6220.1.30.201 LAM w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rolniczej elektrociepłowni biogazowej Gniew

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-18 08:12
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-18 08:12

4. Decyzja z dnia 17.01.2017 r. sygn. akt SKO Gd/426/16 utrzymująca w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Wejherowo z dnia 07 grudnia 2015 r. Nr RGN-7666/68/2008/2009 o umarzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Eko Dolina sp. z o.o. w Łężycach" - etapy: III, IV i V, obejmującego budowę instalacji do produkcji paliwa alternatywnego, budowę kwatery składowej B3, budowę kwatery składowej C z wyodrębnieniem podkwater: Cl „C2 i C3, realizowanego na terenie zakładu, zlokalizowanego na obszarze działek nr: 5/1; 6/1; 7/44; 7/62; 7/63; 7/61; 7/60; 7/58 (aktualnie po podziale 7/95); 177/2; 177/1; 7/31 (aktualnie po podziale 7/99); 7/32 i 35/1 obr. Łężyce, w miejscowości Łężyce, gmina Wejherowo, jako bezprzedmiotowego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-20 10:15
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-20 10:15

5. Decyzja z dnia 18.01.2017 r. sygn. akt SKO Gd/3316/16 odmawiająca stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 05.08.2016r., nr IŚ.JK.6220.3.2016 ustalającej dla przedsięwzięcia pn. „Kopalnia kruszywa naturalnego - piasku ze złoża Kmiecin w Kmiecinie na działkach nr 115/46, i 115/48 w kat c1 w gminie Nowy Dwór Gdański" środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-20 14:15
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-20 14:15

6. Obwieszczenie z dnia 25.01.2017r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 17 października 2016 r., sygn. akt. SKO Gd/2484/16, utrzymującą w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2016 r. sygn. akt SKO Gd/5291/14 w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Przodkowo z dnia 15 października 2013 r., nr PL.6733.15.2013 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-25 12:11
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-25 12:11

7. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2017 roku sygn. akt SKO Gd/2142/16 umarzająca postępowanie odwoławcze w sprawie odwołania Cezex Spółka z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie reprezentowanej przez syndyka masy upadłości - Józefa Syska od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 kwietnia 2016 r. ozn: WS.I.6220.II.121D2015.TB.279016 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu budynków handlowo-usługowych wraz z miejscami postojowymi i towarzysząca infrastrukturą techniczną na dz. nr 22/4, 22/5, 29/2, 21/1, 23/2, 6/1 obr. 32 przy Al. Grunwaldzkiej 211-215 w Gdańsku.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-30 14:58
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-30 14:58

8. Decyzja  z dnia  26.01.2017 r. sygn. akt SKO Gd/5007/15 uchylająca w całości decyzję z dnia 29.10.2015 r. RNŚ.6220.17.EK.2013/15, wydaną przez Sekretarza Gminy Dziemiany, z upoważnienia Wójta Gminy Dziemiany o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa przydomowej instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru i słońca na działce nr 234/7 oraz nr 512, gmina Dziemiany i przekazująca sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-01 14:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-01 14:58
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-01 14:57

9. Obwieszczenie z dnia 2 lutego 2017 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2016 r. sygn. akt SKO Gd/5709/15 o utrzymaniu w mocy postanowienia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 grudnia 2015 r. znak WŚ.I.6220.II.67PS.20 15.TB.WŚ.133492 stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja części hali ZKM w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 112 na malarnię pojazdów tramwajowych i autobusowych".

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-02 08:57
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-02 08:57

10. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2017 roku sygn. akt SKO Gd/3298/16 uchylającej w całości decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta Redy przez Zastępcę Burmistrza Redy, z dnia 30.06.2016 r. IN.6220.4.2014.2016 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu dwóch elektrowni wiatrowych pn. „Redzki Wiatr" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach ewidencyjnych o nr 879 i 743 (obręb 6) w Redzie.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-06 13:04
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-06 13:04

11. Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2017 roku sygn. akt SKO Gd/373/17 stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania przez p. Marię Kamińską, reprezentowaną przez pełnomocnika, od decyzji wydanej z upoważnienia Burmistrza Miasta Redy, przez Zastępcę Burmistrza Redy, z dnia 30.06.2016 r. IN.6220.4.2014.2016 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu dwóch elektrowni wiatrowych pn. „Redzki Wiatr" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach ewidencyjnych o nr 879 i 743 (obręb 6) w Redzie.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-06 13:07
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-06 13:07

12. Decyzja  z dnia 24 stycznia 2017 r. sygn. akt SKO Gd/2714/16 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Gardeja z dnia 20 maja 2016 r. znak Oś-6220D.11.26.2014 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Pawłowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Gardeja oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-07 14:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 14:46
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-07 14:47

13. Decyzja  z dnia 6 lutego 2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3370/15 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Chmielno z dnia 30 marca 2015 r. znak sprawy KOM.6220.02.2014.15.AH stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu inwentarskiego dla hodowli drobiu o obsadzie 156,4 DJP na działkach nr 33/3 i 33/4 w miejscowości Cieszenie".

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-08 14:36
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-08 14:36

14. Zawiadomienie z dnia 07.02.2017 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Kolegium z dnia 14 listopada 201 r., sygn. akt. 3940/15, utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Sierakowice z dnia 6 sierpnia 2015 r., nr RSB.6733.1.13.2015.MD, w sprawie inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej SN na działkach 742/4, 747, 748, 797, 554, 518, 505, 467, 318, 279, 264, 412, 408 (obr. Tuchlino), 108, 155/13, 49/3, 52/12, 59/2, 52/10, 49/2, 50/2, 52/7, 53/2, 52/5, 54/2, 52/1, 5511, 2/1, 379/1, 447/3, 447/2, 447/1 (obr. Sierakowska Huta) i 788/3, 894/2 (obr. Sierakowice).

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-09 14:15
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-09 14:15

15. Obwieszczenie z dnia 20.02.2017 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 29 listopada 2016 r. nr SKO Gd/5303/15 o utrzymaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 09 listopada 2015 r. nr PZ.6733.78.2015.AG o  lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa istniejącej sieci nN 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV zasilanego od istniejącego złącza kablowego nr Z- 504 do projektowanego złącza nr Z-504/1A zasilającego działkę w miejscowości Glincz, na terenie działek nr: 185/1 ,185/3,366/7poł. w miejscowości Glincz w gminie Żukowo.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-20 10:19
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-20 10:19

16. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 15.02.2017 r. sygn. akt SKO Gd/5170/15 uchylająca decyzję z dnia 29.10.2015 r., sygn. akt SKO Gd/4181/15 odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 19 marca 2013 r. sygn. akt 1618/13 stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Stegna, z upoważnienia Wójta Gminy Stegna, z dnia 25.10.2010 r. nr OŚR 7625/01/3/10 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 24.06.2010 r. Nr OŚR 7625/01/10 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WIN 250 w miejscowości Niedźwiedzica na działce nr 91/4 zmienioną decyzją tego organu z dnia 8. 10.2010 r. nr OŚR 7625/01/2/10.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-22 09:38
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-22 09:38

17. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 15.02.2017 r. sygn. akt SKO Gd/5171/15 uchylająca decyzję z dnia 29.10.2015 r., sygn. akt SKO Gd/4180/15 odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2013 r. sygn. akt 1617/13 stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Stegna, z upoważnienia Wójta Gminy Stegna, z dnia 08.10.2010 r. nr OŚR 7625/01/2/10 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 24.06.20 10 r. Nr OŚR 7625/01/10 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WIN 250 w miejscowości Niedźwiedzica na działce nr 91/4.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-22 09:53
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-22 09:53

18. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 16.02.2017r. sygn. akt SKO Gd/1856/16, utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 04.04.2016r., nr KSR-SR.6220.8.2015.MLF. odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego na terenie działki numer 24/6 w miejscowości Miszewo, gmina Żukowo.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-24 11:04
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-24 11:04

19. Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 23 lutego 2017 r. sygn. SKO Gd/2983/16 o wyznaczeniu dodatkowego terminu załatwienia sprawy środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa FLEWO-POL >>Wiatraki Nowa Holandia<<" wszczętego na wniosek Spółki Eventus Duurzaam B.V. z dnia 22 maja 2012 r..

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-24 11:40
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-24 11:40

20. Decyzja z dnia  20.02.2017 r. decyzji SKO Gd/4007/16 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Stara Kiszewa nr RG-OŚ.6220.4.15.2015.2016 z dnia 20.09.2016 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu pn" Radosna Dolina Wierzycy. Rekreacja i rehabilitacja dla osób starszych i schorowanych z zakwaterowaniem rodziny" na dz. nr 120/43 w miejscowości Górne Maliki w gminie Stara Kiszewa.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-01 14:45
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-01 14:45

21/ Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 28 lutego 2017 r. sygn. akt SKO Gd/3359/16 o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Karsin z dnia 29 czerwca 2016 r. nr Rgś 6220.3.8.2016 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sortownika kłód, wiaty częściowo obudowanej, trafostacji, placów składowych i manewrowych oraz zbiornika przeciwpożarowego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 119/3, 119/4, 119/32, 119/33, 119/34, 119/35 obr. Wiele w gminie Karsin oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-06 09:23
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-06 09:23

22. Decyzja z dnia 2.03.2017 r. sygn. akt SKO Gd/3978/16 utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 08.09.2016 r., nr GPG.6220.3.2016 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch budynków inwentarskich - chlewni na działkach nr 73/1, 74, 75/1 i 76 w obr. geodezyjnym Gonty, gmina Prabuty.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-07 08:20
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-07 08:20

23. Decyzja ostateczna Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 7 marca 2017 r. sygn. akt SKO Gd/3404/16 w drodze której Kolegium orzekło o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Subkowy z dnia 18 lipca 2016 r. nr RK.Ś.76250-4/10 o odmowie zmiany decyzji ostatecznej tego organu z dnia 15 listopada 2010 r. nr RK.Ś.76250-4/10 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Brzuśce Waćmierz w Gminie Subkowy i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-15 10:06
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-15 10:06

24. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 8 marca 2017r., sygn. akt SKO Gd/901/16 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016r., nr WGIiOŚ.7627/15-3/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin pospolitych metodą odkrywkową na terenie działki nr 16/128 w miejscowości Bożepole Królewskie gm. Skarszewy.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-21 08:04
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-21 08:04

25. Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 14 marca 2017 r. sygn. SKO Gd/5059/15 o uchyleniu w całości postanowienia Wójta Gminy Pszczółki z dnia 5 listopada 2015 r., ozn.: RIG.6220.5.2015.SB.5 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej o mocy elektrycznej do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kolnik, gm. Pszczółki, powiat gdański, województwo pomorskie

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-21 08:16
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-21 08:16

Adres

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

Kontakt

Dane kontaktowe

Telefon:
+48 58 301-12-26, +48 58 346-26-11
Fax:
+48 58 346-26-11, +48 58 301-12-26

Adres e-mail:
skogdansk@sko.gdansk.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 07:30 - 15:30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.