Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Rok 2018

Zawiadomienie nr 1 z dnia 9 stycznia 2018 roku.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 20 października 2017 r. sygn. akt SKO Gd/3221/17 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza   Miasta   Krynica  Morska z dnia 27.06.2017 r. nr GKB.6730.04.2015 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „ Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 29/102 obręb 0001 Krynica Morska przy ul. Sienkiewicza  w Krynicy Morskiej „

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 2 z dnia 15 stycznia 2018 roku.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 05.01.2018 r. decyzji SKO Gd/4496/17 uchylającej w całości decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.10.2017 r., nr UN-PZ.6733.109.2016.WL.AG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej AERO 2 Sp. zo.o. na terenie działki nr 545/2 w miejscowości Chwaszczyno, gmina Żukowo i umarzającej postępowanie I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 3 z dnia 15 stycznia 2018 roku.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 08.01.2018 r. postanowienia o sygn. akt sygn. akt SKO Gd/5272/17) uchylającego postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28.11.2017 r., nr PM VI.6733.32.2 .2017 w sprawie zawieszenia postępowania w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej nn­0.4kV w m. Biała Góra na działkach nr 25, 26/1, 26/2, 24, 23, 22/,. 22/1, 20, 198/2, 33, 27, 198/6, 8, 7, 5/1, 4, 2, 197, 322, 321, 315/2, 319, 318, 317, 316, 320, 192, 191, 190, 188/14, 188/21, 188/22, 294, 183, 175 obręb Biała Góra, gmina Sztum i przekazujące sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30- 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 4  z dnia 19 stycznia 2018 roku.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska „ w Tczewie repr. przez pełnomocnika radcę prawnego Arkadiusza Kepkę  wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 25 października 2017 r. sygn. akt SKO Gd/3762/17 o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Tczewa   Miasta   z dnia 10.08.2017 r. nr WSKI.6220.7.2017.EB o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „ Instalacja do pirolizy odpadów gumowych na terenie działek nr 638/1 i 638/2 obr. 13 w Tczewie. „

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1 a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 5 z dnia 29 stycznia 2018 r. 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 24 stycznia 2018r. decyzji sygn. akt SKO Gd/5243/17 uchylającej wydaną z upoważnienia Burmistrza Kartuz decyzję z dnia 13.11.2017r. nr OŚ.6220.9.2017.NL o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych na działce nr ew. gr.53/5 obr. 103 w Kartuzach, i odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych na działce nr ew. gr. 53/5 obr.103 w Kartuzach.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30.

Zawiadomienie nr 6 z dnia 6 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 30 stycznia 2018 r. decyzji o sygn. 5186/17 o uchyleniu w całości wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Sadlinki decyzji decyzji nr 18 z dnia 14.11.2017r. o ustaleniu inwestycji celu publicznego budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV dla zasilania zabudowy mieszkaniowej na terenie działek nr 70, 101/6, 101/7, 101/8, 100/2, 76/13, 100/3 oraz 100/4 położonych przy ul. Kwidzyńskiej w Sadlinkach, i przekazaniu sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 7 z dnia 12 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm. :dalej powoływana jako p.p.s.a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na wydaną w dniu 28. listopada 2017 roku decyzję sygn. akt SKO Gd/4094/17 utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Kartuz z dnia 05.09.2017 r. U.6733.5.2015.JR ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci energetycznej 0,4kV na działce nr 164 i działce nr 165/1 położonych w Borowie, gmina Kartuzy.
Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1 a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 8 z dnia 12 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 8 lutego 2018 r. sygn. akt: SKO Gd/4834/17 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia planowanego na działka nr 302, 292, 402/3, 300/3, 96/8, 109/1, 303/5, 270/3, 271/9, 208/2 obr. 11 w Mieście Kościerzyna w rejonie ul. Miodowej, rozstrzygniętej w 1 instancji decyzją Rurmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31 października 2017 r., znak WGN.6733.20.2017. Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie tut. Kolegium. ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 9 z dnia 16 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r.. poz. 1405 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 12 lutego 2018r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/238/18 uchylającej wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska decyzję z dnia 13 grudnia 2017r. WŚ.I.6220.II.91D.2017.EI w sprawie określenia uwarunkowań środowiskowych oraz stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów. na działkach ewidencyjnych nr 83 i 84 (obr.101) w Gdańsku ul. Połęże 11-. i odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów, na działkach ewidencyjnych nr 83 i 84 (obr.101) w Gdańsku  ul. Połęże 11”

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-01-09 09:35
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2018-02-16 09:07

Adres

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

Kontakt

Dane kontaktowe

Telefon:
+48 58 301-12-26, +48 58 346-26-11
Fax:
+48 58 346-26-11, +48 58 301-12-26

Adres e-mail:
skogdansk@sko.gdansk.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 07:30 - 15:30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.