Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zawiadomienie nr 1 z dnia 15.01.2019r.

Na podstawie art. 54 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na wydaną w dniu 30. października 2018 roku decyzję sygn. akt SKO Gd/2792/18 w sprawie decyzji z dnia 21.06.2018 r. KIOS.6220.5.25.2016/2017/2018, wydanej przez Wójta Gminy Lubichowo, odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie istniejącego Gospodarstwa Rolnego poprzez budowę, rozbudowę i adaptację budynków inwentarskich do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 602/2 obręb Zel2oszcz, gmina Lubichowo".

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 la p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu. jeżeli przepis szczególny przewiduje. że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania. osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi. a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postepowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-01-15 08:22
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-01-15 08:22

Zawiadomienie nr 2 z dnia 16.01.2019 r.  

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. I ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r.. poz. 1945) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 14.01.2019r. decyzji o sygn. akt 4060/18. utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Lichnowy z dnia 24.09.2018r., nr RG.III.6733.07.2018 ustalającą warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla budowy stacji HUB (transmisyjnej) telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr 57/49, obręb Szymankowo, gmina Lichnowy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 0730- 1530 .

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-01-16 13:16

Adres

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

Kontakt

Dane kontaktowe

Telefon:
+48 58 301-12-26, +48 58 346-26-11
Fax:
+48 58 346-26-11, +48 58 301-12-26

Adres e-mail:
skogdansk@sko.gdansk.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 07:30 - 15:30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.