Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zawiadomienie nr 1 z dnia 15.01.2019r.

Na podstawie art. 54 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na wydaną w dniu 30. października 2018 roku decyzję sygn. akt SKO Gd/2792/18 w sprawie decyzji z dnia 21.06.2018 r. KIOS.6220.5.25.2016/2017/2018, wydanej przez Wójta Gminy Lubichowo, odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie istniejącego Gospodarstwa Rolnego poprzez budowę, rozbudowę i adaptację budynków inwentarskich do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 602/2 obręb Zel2oszcz, gmina Lubichowo".

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 la p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu. jeżeli przepis szczególny przewiduje. że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania. osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi. a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postepowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-15 08:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-15 08:22

Zawiadomienie nr 2 z dnia 16.01.2019 r.  

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. I ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r.. poz. 1945) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 14.01.2019r. decyzji o sygn. akt 4060/18. utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Lichnowy z dnia 24.09.2018r., nr RG.III.6733.07.2018 ustalającą warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla budowy stacji HUB (transmisyjnej) telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr 57/49, obręb Szymankowo, gmina Lichnowy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 0730- 1530 .

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-16 13:16

Zawiadomienie nr 3 z dnia 23.01.2019r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jedn. z 2018r. Dz. U. poz. 1945/, zawiadamia o wydaniu w dniu 15 stycznia 2019r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/4212/18 utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2018r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 90 mm na działce nr 24/10 i działce nr 31/1 obr. 0670 przy ul. Łostowickiej w Gdańsku.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-23 10:42

Zawiadomienie nr 4 z dnia 31. 01. 2019r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 24.01.2019 r. decyzji SKO Gd/4425/18 uchylającej w całości decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26.09.2018 r., nr WUiAVI.6733.72-7.2018.MK.235272 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. (stalowa wieża kratowa o wys. do 44,00 m.n.p.t.) wraz z antenami nadawczo-odbiorczymi, z przyłączem elektroenergetycznym oraz urządzeniami sterującymi zlokalizowanymi u podnóża wieży przy ul. Żuławskiej 200 w Gdańsku, na terenie dz. nr 148, obręb nr 126 i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-31 08:41

Zawiadomienie nr 5 z dnia 5.02.2019r. .

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 31 stycznia 2019 r. decyzji o sylw. SKO Gd/ 3419/18 o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 lipca 2018 r. nr WUiA-1-6733.44-8.18.3- AG.125694 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN15kV, NN 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/NN w rejonie ul. Żuławskiej w Gdańsku. na terenie działek nr 394 obr. 110 oraz nr 24, 25, 49, 50/2, 51 obręb 124, w części dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV, NN 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/NN w rejonie ul. Żuławskiej w Gdańsku, na terenie działek nr 394 obr. 110 oraz nr 50/2 obręb 124.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

 

Zawiadomienie nr 6 z dnia 5.02.2019r. .

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018.2096) w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2018.1614) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 31 stycznia 2019 r. decyzji o sygn. SKO Gd/4595/18 uchylającej w całości decyzję Prezydenta Miasta Gdyni Nr ROK.6131.16.2018.AN z dnia 8 października 2018 r. odmawiającej wydania

zezwolenia na usunięcie dwóch drzew: jarząbu pospolitego i śliwy ałyczy rosnących na działce nr ew. 405 obręb 0029 Witomino-Leśniczówka położonej przy ul. Wielkokackiej 8 i 10 w Gdyni i umarzającej postępowanie w części dotyczącej usunięcia sosny pospolitej rosnącej na tej samej działce gruntu i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017.1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-05 10:43

Zawiadomienie nr 7 z dnia 8.02.2019r..

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 04.02.2019 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/4420/18 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18.10.2018 r. RIR.6220.5.2017.KMa ustalającą, na wniosek BITUMINIUM spółka z o.o. w Linii, środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn: _Powierzchniowej eksploatacji kruszywa ze złoża ŁÓWCZ GÓRNY. zlokalizowanego na działkach nr 38/1. 38/2 i 39 położonych w miejscowości Łówcz Górny, gm. Łęczyce" i określającej warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-08 09:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-08 09:48

Zawiadomienie nr 8 z dnia 11.02.2019r. .

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 21 stycznia 2019 r. decyzji o sygn. SKO Gd/ 2313/18 o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 maja 2018 r. nr RAA.6733.1.13.2018.IWD-1025/sieć gazowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia — spinka gazociągów w ulicach: Kard. S. Wyszyńskiego, bpa Pelczara, Suchej, Kazimierza Małkowskiego w Gdyni, na terenie działek: nr 4787, nr 4786. nr 4782, nr 4902, nr 4951. nr 5047 obręb Chwarzno — Wiczlino —0011 — i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30. 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-11 09:56

Zawiadomienie nr 9 z dnia 13.02.2019r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia o wydaniu decyzji o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Szemud z dnia 31 października 2017 r., ozn.: GN.6733.1.2017 o przebudowie linii napowietrznej SN-15kV, rozbiórce i budowie linii napowietrznej SN-15kV, rozbiórce i budowie sieci napowietrznej i kablowej nn-0,4kV, rozbiórce i budowie słupa stacji transformatorowej na działce nr 38; rozbiórce i budowie linii napowietrznej nn-0,4kV na działce nr 39, rozbiórce i budowie linii napowietrznej nn-0,4kV na działce nr 33; rozbiórce i budowie linii napowietrznej nn-0,4kV na działce nr 44/11 obręb geodezyjny Grabowiec, gmina Szemud i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-13 09:16

Zawiadomienie nr 10 z dnia 14.02.2019r..

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 11.02.2019 r. decyzji SKO Gd/256/19 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Pszczółki z dnia 16.11.2018 r., nr ROG.6733.15.2017.RWA o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 14/16 km. 1 obr. Rębielcz położonej w miejscowości Żelisławki i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-14 07:46

Zawiadomienie nr 11 z dnia 25.02.2019r..

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 15.02.2019r decyzji sygn. akt SKO Gd/4125/18 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Karsin Nr RGŚ.6733.3.2017.2018.MJK.R0 z dnia 28.09.2018r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P-4 na terenie działki nr ewidencyjny gr. 143 obręb geodezyjny Wiele, gmina Karsin.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30- 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-25 10:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-25 10:24

Zawiadomienie nr 12 z dnia 25.02.2019r. .

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.. dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 10 grudnia 2018 r. sygn. akt SKO Gd/2843/18 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 21 czerwca 2018r., nr UN-PZ.6733.31.2017.WL.AG podjętej po wznowieniu postępowania, odmawiającej uchylenia decyzji z dnia 3 lipca 2017 r., nr UN­-PZ.6733.31.2017.WL w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV, linii kablowej SN-15 kV, linii kablowej nn — 0,4kV, złącz kablowych nn — 0,4 kV na terenie działek nr 564/2, 566, 563, 560, 555, 556, 557, 492, 551/1, 551/2, 552/6, 553/2, 588, 589 i nr 591 w miejscowości Skrzeszewo, gmina Żukowo.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tezo organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-25 12:44

Zawiadomienie nr 13 z dnia 27.02.2019r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 19 lutego 2019 r. decyzji o sygn. SKO Gd/5003/18 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 8 listopada 2018r. nr UN-PZ.6733.123.2018.AG w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej ś/c dn63PE na terenie działek nr 288/3, 288/10, 288/11, 288/20, 288/26, 288/40, 288/41, 290 obręb Przyjaźń.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-27 08:15

Zawiadomienie nr 14 z dnia 19.03.2019r. .

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 14 marca 2019r. decyzji sygn. akt SKO Gd/5021/18 w sprawie uchylenia wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska decyzji z dnia 13 grudnia 2017r. nr WS­1.6220.11.91D.2017.EI w sprawie określenia uwarunkowań środowiskowych oraz stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów, na działkach ewidencyjnych nr 83 i 84 (obr.101) w Gdańsku ul. Połęże 11" i przekazaniu sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-19 11:11

Zawiadomienie nr 15 z dnia 19.03.2019r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 5 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w zw. z art. 49 § I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia strony i uczestników postępowania w sprawie odwołań Stowarzyszenia Ochrony Sów z siedzibą w Bodzentynie oraz Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" z siedzibą w Poznaniu od decyzji Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2018 r. znak GKi0S.600.14.DŚ.2016.2018.BK w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr I442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie tut. Kolegium w godzinach od 7:30 do 15:30.

Uwagi i wnioski można składać pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-19 13:21

Zawiadomienie nr 16 z dnia 21.03.2019r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz.2096) w zw. z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz.1945), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku niniejszym zawiadamia o wydanej w dniu 18.03.2019r. w sprawie o sygn. akt SKO Gd/5205/18 decyzji, o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Linia PP.6733.1.14.2018 z dnia 30.11.2018r. (odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 255/2, położonej w obrębie Linia) i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia temu organowi.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-21 08:34

Zawiadomienie nr 17 z dnia 26.03.2019r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 19 marca 2019r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/1130/19 utrzymującej w mocy wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Stara Kiszewa decyzję z dnia 11 stycznia 20I9r. Nr RG-GP.6733.17.4.2018.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15kV wraz ze stanowiskami skipowymi na działkach o nr ewid. 297, 296, 294, 36/1, 36/5. 28, 27,19/2, 15, 14/3, 13, 12, 212. 213/2, 214, 216/7, 217/1, 218/2, 204, 219/4 oraz budowie linii kablowej SN-15kV na działce nr 294. położonych w obrębie Góra. gm. Stara Kiszewa.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30. 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-26 08:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-26 08:50

Zawiadomienie nr 18 z dnia 28.03.2019r..

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w o chronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2018r. Dz. U. poz. 2081), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 19.03.2019 r., SKO Gd/898/19 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 09.01.2019 r., nr RG-OŚ.6220.4.19.2017.2019 o odmowie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa otwartego zbiornika wodnego na działce o nr 120/43 obręb Górne Maliki, gm. Stara Kiszewa, powiat kościerski, województwo pomorskie" i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-28 08:59

Zawiadomienie nr 19 z dnia 29.03.2019r. .

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w zw. z 30, art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 15 marca 2019 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/1765/18 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Wójta Gminy Sierakowice z dnia 20 marca 2014 r. nr ROŚ.6220.4.36.2013.MP w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW i wysokości łącznej 155 m w miejscowości Tuchlino, obręb Tuchlino, gmina Sierakowice" planowanego do realizacji na terenie działek nr 742/4, 747, 742/3, 742/8, 740/2 (przed podziałem działka nr 740), obręb Tuchlino.

Strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku (IV piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-29 09:45

Zawiadomienie nr 20 z dnia 4.04.2019r.

Na podstawie art. 38 i art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 2081 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Kolegium w dniu 28.03.2019r. decyzji sygn. akt SKO Gd/4423/18 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Sierakowice z dnia 04.10.2018r., nr ROŚ.6220.20.39.2016.MK odmawiającą ustalenia na wniosek środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie jednego obiektu inwentarskiego - kurnika oraz zwiększenie obsady w drugim obiekcie inwentarskim na terenie dz. nr 436/4, 436/13 i 436/11 w m. Gowidlino, obręb ew. Gowidlino, gm. Sierakowice.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 073° - 1530 .

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-04 09:34

Zawiadomienie nr 21 z dnia 4.04.2019r.

Na podstawie art. 38 i art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 2081 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Kolegium w dniu 28.03.2019r. decyzji sygn. akt SKO Gd/4424/18 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Sierakowice z dnia 22.10.2018r., nr ROŚ.6220.1.41.2017.MK odmawiającą ustalenia na wniosek środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech obiektów inwentarskich - kurników na terenie dz. nr 416/1 w m. Gowidlino, obręb ew. Gowidlino, gm. Sierakowice.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-04 09:39

Zawiadomienie nr 21 z dnia 17.04.2019r. .

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 poz. 2096 z 2018r, ze zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 1257 z 2017r), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wskutek rozpoznania zażalenia P4 Sp. z o.o w Warszawie reprezentowanej przez pełnomocnika Katarzynę Przybysz na postanowienie Starosty Kartuskiego nr R.6123.1891.2018.MN z dnia 02.01.2019r., o odmowie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przedmiocie ochrony gruntów rolnych dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr ewid. 143, o pow. 4, 4400ha oznaczonej jako rola klasy RIIIb, RIVa, S-RIVa, Br-­RIVa, zawiadamia o podjętym w dniu 09.04.2019r., postanowieniu SKO Gd/888/19 uchylającym zaskarżone postanowienie w całości i przekazującym sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-17 12:27

Zawiadomienie nr 22 z dnia 17.04.2019r. .

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03. 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.0 poz. 1945 z 2018r) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętym w dniu 10.04.2019r., postanowieniu sygn. akt SKO Gd/1501/19, uchylającym w całości postanowienie Wójta Gminy Karsin z dnia 25.01.2019r. RGŚ.6733.3.7.2018/2019.MJK.RO o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki o nr ew. gr. 873, obręb geodezyjny Wiele, gmina Karsin na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i przekazującym sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30— 15.30.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-17 12:27

Zawiadomienie nr 23 z dnia 23.04.2019 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 19 lutego 2019 r.  sygn. SKO Gd/5003/18 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 8 listopada 2018r. nr UN-PZ.6733.123.2018.AG w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej ś/c dn63PE na terenie działek nr 288/3, 288/10, 288/11, 288/20, 288/26, 288/40, 288/41, 290 obręb Przyjaźń.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33§ 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-23 08:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-23 08:52

Zawiadomienie nr 24 z dnia 24.04.2019r.

Na podstawie art. 49a i 49 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 poz. 2096 z 2018r, ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wskutek rozpoznania odwołania od decyzji Wójta Gminy Tczew nr UAN.6730.2.105.2018 z dnia 20.12.2018r., ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie i adaptacji budynku nieczynnej kotłowni w istniejącej zabudowie wielorodzinnej z obszarem oddziaływania inwestycji obejmującym działkę nr 22/11 obręb Turze, gmina Tczew na terenie działki nr 22/16 obręb Turze gmina Tczew, decyzją z dnia 16.04.2019r., SKO Gd /887/19 orzekło o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-24 09:20

Adres

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

Kontakt

Dane kontaktowe

Telefon:
+48 58 301-12-26, +48 58 346-26-11
Fax:
+48 58 346-26-11, +48 58 301-12-26

Adres e-mail:
skogdansk@sko.gdansk.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 07:30 - 15:30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.